SPIS TREŚCI

I. Podstawowe pojęcia i prawa teorii obwodów
Obwód, prąd i napięcie elektryczne. Moc i energia dwójnika. Elementy obwodów i ich równania. Struktura obwodu i prawa Kirchhoffa. Podział zagadnień obwodowych.
II. Obwody liniowe z wymuszeniami stałymi (stan ustalony)
Źródła i rezystor liniowy. Metoda kolejnych przekształceń. Metoda wielkości proporcjonalnych. Metoda superpozycji. Zasady Thevenina i Nortona oraz metoda źródła zastępczego. Elementarny układ równań. Parametry gałęzi. Metoda prądów gałęziowych i prądów oczkowych. Metoda potencjałów węzłowych. Przenoszenie źródeł w obwodzie. Zasada wzajemności. Liniowe źródła sterowane. Analiza obwodów zawierających źródła sterowane. Zasada kompensacji. Analiza obwodów wykazujących symetrię. Przyrosty odpowiedzi obwodu wywołane zmianą w jednej z gałęzi.
III. Wstęp do teorii obwodów liniowych prądu zmiennego
Elementy liniowe. Równania obwodów liniowych prądu zmiennego
IV. Obwody liniowe z wymuszeniami sinusoidalnymi w stanie ustalonym oraz ich analiza metodą symboliczną
Przebieg sinusoidalny i jego parametry. Analiza obwodów w dziedzinie czasu. Amplituda zespolona i wartość skuteczna w postaci zespolonej. Działania na sinusoidalnych funkcjach czasu, a działania na ich amplitudach zespolonych. Postać symboliczna praw Kirchhoffa. Postać symboliczna równań prądowo-napięciowych elementów. Impedancja i admitancja zespolona. Analiza obwodów metodą symboliczną. Moc czynna, bierna i pozorna. Moc zespolona. Bilans mocy czynnej, biernej i zespolonej. Dopasowanie odbiornika do źródła z uwagi na moc czynną.
V. Obwody liniowe z wymuszeniami okresowymi w stanie ustalonym
Przedstawienie przebiegu okresowego za pomocą szeregu Fouriera. Szereg Fouriera funkcji przesunietej w czasie. Wpływ symetrii funkcji okresowej na współczynniki szeregu Fouriera. Analiza obwodów liniowych z wymuszeniami okresowymi. Widmo wymuszenia, a widmo odpowiedzi obwodu liniowego. Wartość skuteczna przebiegu okresowego. Moc czynna przy wymuszeniach okresowych. Wartość średnia wyprostowana przebiegu okresowego.
VI. Stany nieustalone w obwodach liniowych (analiza w dziedzinie czasu)
Stan nieustalony, a stan ustalony. Prawa komutacji. Wyznaczanie wartości początkowych odpowiedzi oraz pochodnych odpowiedzi na podstawie warunków początkowych. Równania różniczkowo-całkowe obwodów. Wyznaczanie odpowiedzi wykładniczej na wymuszenie wykładnicze w obwodzie liniowym. Metody pośrednie uzyskiwania równania charakterystycznego. Stan nieustalony w obwodach z jednym elementem magazynującym energię. Analiza stanu nieustalonego w obwodach wyszych rzędów. Stabilność obwodów liniowych.
VII. Analiza obwodów liniowych z zastosowaniem przekształcenia Laplace’a (metoda operatorowa)
Przekształcenie Laplace’a i jego właściwości. Przekształcenie odwrotne funkcji wymiernych. Rozkład na ułamki proste. Schematy zastępcze w metodzie operatorowej. Impedancja operatorowa Modele dwójnika w metodzie operatorowej. Wyznaczanie składowej przejściowej odpowiedzi. Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia złożone. Wyznaczanie odpowiedzi na okresowy ciąg impulsów. Impuls (pseudo-funkcja) Diraca.
VIII. Twierdzenie Tellegena i jego zastosowania (rozdział tylko w wydaniu internetowym)
Postać podstawowa i różnicowa twierdzenia Tellegena. Uogólniona zasada wzajemności. Metoda wzajemności. Elementy wzajemnie odwracalne. Układ dołączony. Wrażliwość i sposoby jej wyznaczania. Twierdzenie Tellegena w postaci różniczkowej. Metoda układu dołączonego.
Top