Metoda superpozycji zadania z rozwiązaniami

Metoda superpozycji pozwala na sprowadzenie analizy obwodu liniowego z wieloma źródłami do wielu analiz obwodów z jednym źródłem. Przy obliczaniu odpowiedzi cząstkowych stosujemy metodę kolejnych przekształceń lub metodę wielkości proporcjonalnych.

Podręcznik: strona 30
Zadania kontrolne: strona 7